Warunki Sprzedaży

„Ogólne Warunki Sprzedaży” (O.W.S.) obowiązujące w SYLVA Sp. z o.o.

1. OBOWIĄZYWANIE

Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez SYLVA sp. z o.o., jej oddziały lub podmioty kapitałowo lub osobowo z nią powiązane (dalej jako „Sprzedawca”) i pełnią rolę nadrzędną wobec warunków zakupu Kupującego. Wszystkie wyceny lub oferty podlegają niniejszym warunkom, a potwierdzenie zamówienia oznacza ich akceptację. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem