Warunki Sprzedaży

„Ogólne Warunki Sprzedaży” (O.W.S.) obowiązujące w SYLVA Sp. z o.o.

1. OBOWIĄZYWANIE

Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez SYLVA sp. z o.o., jej oddziały lub podmioty kapitałowo lub osobowo z nią powiązane (dalej jako „Sprzedawca”) i pełnią rolę nadrzędną wobec warunków zakupu Kupującego. Wszystkie wyceny lub oferty podlegają niniejszym warunkom, a potwierdzenie zamówienia oznacza ich akceptację. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W wypadku sprzeczności lub różnic pomiędzy niniejszymi warunkami a szczególnymi warunkami wskazanymi w innych dokumentach Sprzedawcy i kierowanych do Kupującego, wówczas obowiązują te warunki szczególne. 

2. SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie staje się wiążące dla obu stron wyłącznie po jego pisemnym lub dokumentowym potwierdzeniu przez Sprzedawcę, przesłanym do Kupującego za pomocą środków porozumiewania się na odległość („Potwierdzenie Zamówienia”). Zamówienia składane telefonicznie stają się wiążące dla Kupującego z chwilą odbycia rozmowy telefonicznej, podczas której je złożono. Jednak zamówienia złożone telefonicznie tracą ważność w wypadku braku „Potwierdzenia Zamówienia” w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia go przez telefon. Wówczas odbiór towarów traktuje się jako Potwierdzenie Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca uzna wiarygodność płatniczą Kupującego za niezadowalający i budzący wątpliwości co do terminowej zapłaty ceny, a także w wypadku nowych klientów lub wyjątkowo dużych zamówień, Sprzedawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, może zażądać przedpłaty (zaliczki, zadatku), złożenia odpowiedniej gwarancji finansowej lub wpłaty pełnej ceny za towary przed ich dostawą. W razie niedotrzymania powyższych warunków w terminie określonym przez Sprzedawcę ma on prawo odstąpić od umowy i uznać zamówienie za nieważne. Sprzedawca może, bez ponoszenia odpowiedzialności, częściowo lub całkowicie unieważnić lub wstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania w okresie, w którym w produkcji lub dostawie towarów realizowanych przy użyciu typowych środków wystąpią przeszkody spowodowane działaniem siły wyższej, mającym miejsce po Potwierdzeniu Zamówienia, w tym, lecz nie wyłącznie, strajkiem generalnym lub częściowym i innymi formami sporów pracowniczych, awariami maszyn, brakami w dostawach i/lub transporcie oraz wszelkimi innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, jak np. epidemia.

3. OPAKOWANIA

O ile nie określono inaczej, opakowania towarów dostosowane są do sposobu transportu, zgodnie z praktyką Sprzedawcy. Koszty specjalnego opakowania zamówionego przez Kupującego nie są w liczone w cenę towaru i ponosi je w całości Kupujący.

4. DOSTAWA I TRANSPORT

Okres przeznaczony na dostawę liczy się od daty Potwierdzenia Zamówienia. Data dostawy podana w Potwierdzeniu Zamówienia jest datą orientacyjną i szacunkową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w tak oszacowanym terminie, o ile nie dotrzymanie terminu nie nastąpi w wyniku umyślnego zaniedbania ze strony Sprzedawcy. W wypadku nie otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przed dostawą Sprzedawca z wyprzedzeniem powiadomi Kupującego ustnie, w formie dokumentowej lub pisemnie, o planowanej dacie dostawy. Wszelkie, choćby przypadkowe, ryzyko związane ze sprzedanymi towarami, włącznie z ryzykiem wynikającym zdziałania siły wyższej, przechodzi na Kupującego zgodnie ze zasadami Incoterms ® 2000. Kupujący przy odbiorze towaru ma obowiązek sprawdzenia jakości, ilości, stanu, opakowania i ciężaru towarów oraz ich zgodności z dokumentami przewozowymi, zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń i złożenia reklamacji u przewoźnika, a w razie potrzeby podjęcia wobec niego stosownych kroków prawnych w terminie wyznaczonym przepisami prawa. Ponadto Kupujący powiadomi Sprzedawcę o wszelkich takich roszczeniach. W wypadku złożenia przez Kupującego zamówienia skutkującego serią dostaw według uzgodnionego harmonogramu Kupujący nie ma prawa do występowania z wnioskiem o ich zawieszenie lub zmianę ich harmonogramu.

5. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w dowolnym terminie, za powiadomieniem Kupującego z wyprzedzeniem dwóch tygodni. O ile nie uzgodniono inaczej, nowe ceny mają zastosowanie do wszystkich zamówień potwierdzonych po dacie, od której zaczęły obowiązywać. Termin płatności podaje się na fakturze (wymagalność długu).Przyjęcie niniejszych warunków przez Kupującego oznacza akceptację i uznanie przez niego prawa Sprzedawcy do jednostronnego określenia warunków płatności obowiązujących dla danego zamówienia, co nie stanowi ani nie wymaga wprowadzenia zmian do tego zamówienia. Od przewidywanej kwoty płatności (cena) nie udziela się zniżek (skonto) bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. W wypadku niewypłacalności, upadłości, likwidacji albo podobnych postępowań restrukturyzacyjnych lub zawarcia układu z wierzycielami, lub mianowania zarządcy przymusowego wszelkie należne kwoty uznaje się za natychmiast wymagalne. W razie niedokonania w wyznaczonym terminie pełnej płatności za fakturę cały należny dług staje się natychmiast wymagalny w całości. Ponadto do opóźnionych płatności dolicza się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, bez uszczerbku dla możliwości żądania przez Sprzedawcę zwrotu kosztów postępowania prawnego i/lub otrzymania gwarancji finansowej w odniesieniu do płatności i/lub skorzystania z możliwości unieważnienia wszelkich jeszcze niedostarczonych zamówień oraz zamówień, za które jeszcze nie wniesiono płatności, i/lub odstąpienia od umowy sprzedaży. 

6. FAKTURY ELEKTRONICZNE

Faktury będą wystawiane w formacie PDF (Portable Document Format) oraz wysyłane do Kupującego drogą elektroniczną, w szczególności pocztą elektroniczną. Kupujący zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail oraz do utrzymywania konta poczty elektronicznej związanego z podanym w oświadczeniu o przyjmowaniu faktur elektronicznych adresem e-mail w stanie umożliwiającym odbieranie wiadomości z serwerów Sprzedawcy. Klient potwierdza, że momentem otrzymania przez niego faktury wystawionej przez Sprzedawcę w formie
elektronicznej będzie moment wejścia wiadomości na wskazany przez niego serwer pocztowy.

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ. CESJA NA ZABEZPIECZENIE

Sprzedawca zachowuje prawo własności towarów sprzedanych do czasu zapłaty pełnej ceny i opłat za towary podstawowe i wyposażenie dodatkowe. Przedstawienie dokumentów świadczących o zobowiązaniu do zapłaty (takich jak weksel własny, weksel trasowany lub czeki), lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych nie stanowi zapłaty. Dla ułatwienia identyfikacji towarów Kupujący nie usunie z nich oznakowania przed ich wykorzystaniem. Jeżeli identyfikacja rzeczonych towarów będzie z ich natury niemożliwa, wszelkie niezidentyfikowane towary, odpowiadające tej samej specyfikacji, jaka odnosi się do towarów Sprzedawcy, poczytuje się za towary Sprzedawcy do wysokości kwoty należnego mu długu. Kupujący wyraża zgodę na przeniesienie własności takich towarów na Sprzedawcę. Jeżeli towary te zostały odsprzedane, Sprzedawca ma prawo zwrócić się z bezpośrednim roszczeniem o zapłatę ze sprzedaży do wszystkich posiadających je osób (cesja na zabezpieczenie). Osoby te zobowiązane do zapłaty bezpośrednio do rąk Sprzedawcy wszelkich kwot, jakie są dłużne pierwotnemu Kupującemu z tytułu zakupionych towarów. Sprzedawca ma prawo wejść w godzinach pracy , na teren przedsiębiorstwa Kupującego lub plac budowy w celu skontrolowania zapasu towarów. Zaliczenie płatności wniesionych przez Kupującego następuje na poczet kwot podanych na fakturach wystawionych przez Sprzedawcę za już zużyte towary. Na podstawie powyższych postanowień Kupujący przejmuje wszelkie ryzyka wiążące się ze sprzedanymi towarami (przypadkowa utrata, zmniejszenie wartości, uszkodzenie), włącznie z ryzykiem wynikającym z działania siły wyższej, z chwilą dostarczenia przez Sprzedawcę rzeczonych towarów do przewoźnika. Zastosowanie tej klauzuli w żadnym wypadku nie wyklucza możliwości wniesienia przez Sprzedawcę powództwa o odszkodowanie, mającego na celu uzyskanie odszkodowania za utracone korzyści lub za szkodę, ani skorzystania przez Sprzedawcę z prawa do unieważnienia wszelkich zamówień i/lub odstąpienia od umowy sprzedaży na mocy art. 8 poniżej.

8. BRAK PŁATNOŚCI

W wypadku braku płatności w dacie wymagalności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia i bez uprzedzenia wszelkich złożonych zamówień i/lub do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez prawa dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek odszkodowań.

9. ZWŁOKA WIERZYCIELA

W wypadku nieodebrania przez Kupującego towarów dostarczonych zgodnie z warunkami zamówienia Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione w związku z tym nieodebraniem przez Sprzedawcę, w szczególności koszty przechowywania i magazynowania. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towarów w uzgodnionym terminie dostawy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowymi.

10. REKLAMACJE. WYŁĄCZENIE RĘKOJMI

Po dotarciu towarów do miejsca przeznaczenia Kupujący bezzwłocznie sprawdzi ich zgodność z zamówieniem. W wypadku wystąpienia rozbieżności przyjmowane są wyłącznie reklamacje w formie pisemnej i złożone:
– na dokumencie dostawy adnotacją o rozbieżności;
– przed wykorzystaniem towarów i nie później niż w ciągu 3 dni od terminu dostawy, jeżeli nieprawidłowość można było wykryć za pomocą należytej kontroli;
– wciągu 12 miesięcy od terminu dostawy, jeżeli towary posiadały wady ukryte;
Po upływie wyżej wymienionych terminów towary uznaje się za dostarczone należycie i zgodnie z zamówieniem (brak wadliwości). W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę jego odpowiedzialność jest ograniczona do normalnych następstw oraz ceny netto nabycia towarów z wyłączeniem wszelkich innych kosztów, w szczególności utraconych korzyści lub szkód pośrednich, względnie następczych. Strony wyrażają zgodę na wyłączenie roszczeń z tytułu rękojmi (na mocy art. 556 i następnych polskiego Kodeksu cywilnego), a reklamacje składane na mocy postanowień niniejszego artykułu 10 stanowią jedyne źródło zgłaszanych roszczeń przez Kupującego w wypadku braku zgodności towarów z zamówieniem (art. 558 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego). Wyłączenie rękojmi stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi, spółek prawa handlowego, jak również do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zawierających umowę bezpośrednio związaną z wykonywaną działalnością, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

Kupujący nie ma prawa do odmowy przyjęcia dostawy w wypadku, gdy na jego wniosek Sprzedawca umieścił na towarach jego znaki handlowe (znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy). Kupujący zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, w tym roszczeń osób trzecich, jakie mogą wyniknąć z powództwa w związku z wykorzystaniem projektów, wzorów lub zarejestrowanego znaku towarowego / usługowego albo w związku z prawem własności przemysłowej lub intelektualnej rzeczonych znaków towarowych.

12. GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

Sprzedawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na towar standardowy będący w standardowej ofercie Sprzedawcy, licząc od daty dostawy towaru.
a) Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu, problemu związanego z niewłaściwym użytkowaniem produktu, brak pielęgnacji, nie przestrzegania zasad należytego użytkowania, norm lub DTU, deformacji naturalnej drewna, spleśnienia na powierzchni oraz naturalnej zmianie koloru.
b)  W każdym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Kupujący nie zastosował się do zaleceń montażu;
c)  Gwarancja nie obejmuje również:
– zastosowania drewna impregnowanego poza określoną klasą użytkowania lub jego niewłaściwe zastosowanie ;
– dla drewna impregnowanego, przeciętego lud obrobionego jeżeli jest użytkowane w klasie 4 (np. zastosowanie lub kontakt z ziemią);
W innych przypadkach drewno przecięte lub impregnowane jest objęte oświadczeniem gwarancyjnym tylko wtedy gdy po obróbce drewno zostało zaimpregnowane specjalnym środkiem impregnującym, zgodnie z zasadami sztuki budowalnej.

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Zamówienia składane do Sprzedawcy podlegają przepisom polskiego prawa materialnego i należy je interpretować zgodnie z tymi przepisami; nie ma do nich zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. Wszelkie spory wynikłe w związku ze sprzedażą i/lub interpretacją niniejszych warunków sprzedaży rozstrzyga polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca może wytoczyć powództwo przeciwko Kupującemu również w miejscu jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

„Ogólne Warunki Sprzedaży” (O.W.S.) obowiązujące w SYLVA Sp. z o.o.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Facebook