Strategia podatkowa

Sylva_Q
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Rok podatkowy, którego dotyczy Informacja:                   2022

Data publikacji:                                                                    22.12.2023 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587, ze zm., dalej: UPDOP), Sylva Sp. z o.o., NIP 5910011457 (dalej: Spółka) prezentuje informację o realizowanej przez nią strategii podatkowej za rok 2022.

Spółka jest jednym z największych w Polsce zakładów przetwórstwa drzewnego i należy do francuskiej Grupy Piveteaubois. Zakład w Polsce produkuje drewno konstrukcyjne, deski elewacyjne i tarasowe, produkty ogrodowe a także wytwarza pellet certyfikowany znakiem DIN Plus. Grupa Piveteaubois jest europejskim liderem ciśnieniowej impregnacji drewna.

Spółka utożsamia się z polityką podatkową Grupy, która zasadniczo charakteryzuje się wysoką awersją do ponoszenia ryzyka podatkowego, nieangażowaniem się w agresywne planowanie podatkowe i wyborem bezpiecznych rozwiązań (m.in. podatkowo). W efekcie, Spółka przywiązuje znaczną uwagę do wywiązywania się z obowiązków podatkowych w sposób sumienny i rzetelny, unikając działania na pograniczu prawa i podejmując te, które są zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa podatkowego.

W żadnym przypadku Spółka nie zezwala i nie akceptuje świadomego naruszania zasad podatkowych oraz sprzeciwia się jakimkolwiek działaniom bądź czynnościom, które mogłyby być postrzegane jako nieuczciwe i / lub nieetyczne.

Aby zapewnić realizację wyżej wskazanych celów w Spółce wdrożono strategię podatkową definiującą najistotniejsze procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Cele strategiczne podlegają regularnemu przeglądowi (którego inicjatorem są osoby pełniące przypisane im funkcje podatkowe) i aktualizacji, celem dostosowywania do zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, legislacyjnym lub wewnątrz organizacji.

W 2022 r. Spółka w pełni realizowała przyjętą strategię podatkową, w tym zdefiniowane w niej długoterminowe strategiczne cele podatkowe.

 1. 1. PROCEDURY I PROCESY DOTYCZĄCE ZARZĄDZENIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJACYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJACE ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a UPDOP

Spółka podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego m.in.:

 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w organizacji oraz zapewnienie kadrze odpowiednich szkoleń i aplikacji wspierających funkcję podatkową celem rozwoju i aktualizacji posiadanej przez nią wiedzy podatkowej;
 • wyodrębnienie działu finansowo-księgowego, który dochowuje należytej staranności przy zapewnianiu prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • monitorowanie zmian w przepisach podatkowych oraz zmieniającej się wykładni podatkowej;
 • korzystanie z zewnętrznych firm doradczych (podatkowych, audytorskich);
 • wypracowanie i przestrzeganie zasad archiwizacji wszelkiej dokumentacji;
 • stosowanie rozwiązań informatycznych zapewniających efektywne i prawidłowe przygotowanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa podatkowego oraz wyliczenie podatku i jego wpłaty (informatyczny system księgowy, płacowy, system rozliczania podatku od towarów i usług (dalej: podatku VAT) oraz ewidencja szczegółowa i rozliczanie środków trwałych);
 • działanie zgodnie z kalendarzem podatkowym;
 • wyznawanie zasady transparentności i współpracy z organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatkowych.
 1. 2.  DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b UPDOP

W roku podatkowym 2022 Spółka nie podejmowała działań związanych z rozpoczęciem dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) ani też nie stosowała takiej współpracy, w szczególności Spółka nie zawarła z organami KAS żadnej umowy o współdziałanie ani porozumienia podatkowego w zakresie objętym umową o współdziałanie, a także nie podjęła żadnych działań celem zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego (APA).

 1. 3.  REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RP

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 UPDOP

W roku 2022 Spółka na bieżąco dokonywała weryfikacji ciążących na niej obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonywała rozliczeń w:

 • podatku dochodowym od osób prawnych – działając w charakterze podatnika oraz płatnika,
 • podatku dochodowym od osób fizycznych – działając w charakterze płatnika,
 • podatku VAT – działając w charakterze podatnika,
 • oraz w zakresie innych opłat.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Spółka terminowo złożyła deklaracje podatkowe CIT-8 oraz dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (Spółka stosuje uproszczoną formę składania zaliczek). Spółka korzystała z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W roku 2022 Spółka występowała w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także terminowo dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wywiązała się ze składania deklaracji i informacji podatkowych, takich jak PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR.

Podatek VAT

Spółka była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka terminowo składała deklaracje podatkowe (VAT-7, VAT-UE, JPK_VAT, VAT-UEK, JPK_V7M) i dokonywała wpłat podatku w terminach określonych w odpowiednich przepisach.

Spółka realizowała również płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz dokonywała weryfikacji kontrahentów pod kątem danych zawartych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. 

 4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a UPDOP

W roku 2022 Spółka dokonała transakcji z podmiotami powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt. 4 UPDOP, której wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

 • PIVETEAU BOIS S.A.S. – z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, świadczenia usług, zakupu usług (mi.in. usług zarządczych), pożyczek oraz gwarancji uwzględnionych w umowach kredytowych zawieranych przez Spółkę

Szczegółowe informacje w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w nocie nr 25 do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, dostępnego w bazie Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. 5. INFORMACJA O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Podstawa prawna: art. 27c ust.2 pkt 3 lit. b UPDOP

Spółka nie podejmowała ani nie planuje w najbliższych latach podjąć działań restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 1. 6. SPORY, POSTĘPOWANIA, KONTROLE, SCHEMATY PODATKOWE, WNIOSKI O INTERPRETACJE, OPINIE ZABEZPIECZAJĄCE

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2, pkt 4 UPDOP

W 2022 r. Spółka nie zgłaszała schematów podatkowych do Szefa KAS (według najlepszej wiedzy Spółki nie wystąpił obowiązek raportowania).

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem ani nie otrzymała:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

W okresie ostatnich pięciu lat w Spółce zostały przeprowadzone następujące kontrole podatkowe:

 • kontrola prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku VAT oraz prawidłowości ewidencjonowania rozliczeń przy zastosowaniu kas rejestrujących za okres 01.05.2019 r. – 30.06.2019 r.;
 • kontrola prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku VAT za maj 2021 r., która została przekształcona w postepowanie podatkowe.
 1. 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄKONKURENCJĘ PODATKOWĄ

Podstawa prawna: art. 27c ust.2 pkt 5 UPDOP

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 UPDOP i na podstawie art. 23v ust. 2 UPDOF oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Sylva Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Facebook