Środki UE

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Cel projektu: Wybudowanie nowoczesnej instalacji wytwarzającej jednocześnie energię cieplną i elektryczną tzw. źródło kogeneracyjne. Kocioł parowy będzie opalany biomasą. Wytworzone ciepło będzie napędzać turbinę a sprężony z nią generator wyprodukuje prąd elektryczny na potrzeby technologiczne zakładu. Ciepło odpadowe z turbiny będzie wykorzystywane do zasilania urządzeń technologicznych zakładu SYLVA Sp. z o.o.

Planowane efekty: Zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na poprawę stanu środowiska w regionie. Wartość projektu: 99 250 087,44 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 45 136 755,30 zł.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Nieprawidłowości można zgłaszać na dwa sposoby:

1. adres e mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2. elektroniczny system zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Celem projektu jest wybudowanie na terenie zakładu SYLVA Sp. z o.o. w miejscowości Wiele odnawialnego źródła energii (OZE) tj. kompletnego bloku wysokosprawnej kogeneracji [jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła] składającego się z nowego kotła parowego, opalanego biomasą, o parametrach pary: 18,5t/h; 480st.C, 6 MPa, turbozespołu o mocy elektrycznej 5 MWe i mocy cieplnej 12,5 MWt. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności produkcji energii i uzyskanie oszczędności zużycia energii pierwotnej w stosunku do rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. [Do wytwarzania energii w kogeneracji potrzebujemy mniej paliwa, niż gdybyśmy oddzielnie wytwarzali energię elektryczną i cieplną]. Budowa nowego bloku kogeneracyjnego jest rezultatem  zdiagnozowanego w 2018 roku wzrostu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną dla rosnących potrzeb technologicznych i produkcyjnych firmy.

Firma  dla realizacji swoich potrzeb rozwojowych zdefiniowała projekt pt.: 
„Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wielu w pomorskim”.

Projekt wpisuje się w unijną strategię wzrostu społeczno-gospodarczego „Europa 2020” jako realizacja celu „Energia i klimat” w zakresie:

  • spadku emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku,
  • 20 procent energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych,
  • wzrostu efektywności energetycznej o 20 procent.

Za proces koordynacji strategii w Polsce odpowiada Minister Rozwoju i Technologii.

Projekt w ramach konkursu organizowanego w imieniu ministerstwa przez NFOŚiGW w Warszawie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

  • Priorytet: zmniejszenie emisyjności gospodarki;
  • Działanie: 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe;
  • Poddziałanie: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 56% kosztów kwalifikowanych. W lipcu 2020 roku w  rezultacie przetargu nieograniczonego w 2020 r wybrano jako Wykonawcę projektu firmę VYNCKE N.V. z Belgii.

Projekt budowy źródła o mocy elektrycznej Pe=5MW i mocy cieplnej Pt = 12,5 MW przy produkcji rocznej ee 29 148 MWh poprzez wykorzystanie biomasy i technologii wysokosprawnej kogeneracji przyczynia się do wzrostu produkcji energii odnawialnej, ograniczenia emisji dwutlenku węgla CO2 o 83989 Mg/rok oraz oszczędności energii pierwotnej o 192413 GJ/rok. W zakresie gospodarczym projekt będzie miał pozytywne skutki dla gospodarki regionu (wzrost zatrudnienia o ca 12 osób, możliwość pozyskania lokalnych zasobów paliwa). Bezpośrednio dla mieszkańców to zmniejszenie emisji CO2, NO x, zastąpienie starych, mniej wydajnych źródeł emisji jednym źródłem kogeneracyjnym o wysokiej sprawności wytwarzania, które dla wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji będzie zużywało mniej paliwa niż gdyby produkować te energie oddzielnie.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Facebook